<strong>Voorwaarden &amp; privacy</strong>

Voorwaarden & privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER

OTIB maakt gebruik van de leeromgeving van HOBP voor het duurzaam (door)ontwikkelen van medewerkers uit de branche.  Met HOBP leggen gebruikers een stevig fundament onder hun carrière. Op HOBP heb je keuze uit meer dan 550 trainingen en webinars. Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest deze hier. HOBP respecteert en beschermt de privacy  van alle  afzonderlijke gebruikers. Hoe leest u in ons Privacy-statement.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest onze algemene voorwaarden hier.

PRIVACY STATEMENT
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en beschermd. In ons privacy-statement leest u exact hoe wij daar voor zorgen.

DISCLAIMER
In de disclaimer geven wij aan voor wie de site is bedoeld en worden tevens de grenzen van onze aansprakelijkheid benoemd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest onze algemene voorwaarden hier.

1. Toepasselijkheid
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele dienstverlening van HOBP holding BV met de handelsnaam HOBP, en/of de door haar gëexploiteerde labels, haar verder te noemen “HOBP” gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68689632. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen gebruikers van onze dienstverlening, verder te noemen Gebruikers, Opdrachtgevers en HOBP.

Gebruikers en/of Opdrachtgevers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden van Gebruikers en/of Opdrachtgevers waaronder, maar niet gelimiteerd, inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities

Activeren

Het door Gebruiker akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en met het daar bijbehorende Privacy Statement waardoor hij gebruik maakt van het Serviceplatform van HOBP.

HOBP
De besloten vennootschap HOBP holding BV met de handelsnaam HOBP, gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB  Breda

Dienstverlening
Alle diensten die HOBP aan Gebruikers aanbiedt waaronder het plaatsen van profielen, het zoeken naar profielen en het gebruik van het leeraanbod.

Medewerkers
Iedereen die in dienst, of verbonden is aan de organisatie die gebruik maakt van een HOBP portal.

Gebruiker(s)
Iedereen die toegang heeft tot het portal maar niet gelimiteerd tot bedrijven, organisaties, gemeenten, verenigingen en (onderwijs)instellingen, die gebruikmaken van de Dienstverlening van HOBP.

Opdrachtgever(s)
De natuurlijke en/of rechtspersoon waarmee HOBP een overeenkomst tot specifieke dienstverlening heeft getekend.

Partijen
Gebruikers en/of HOBP waarop deze overeenkomst van toepassing is.

3. Algemene gebruiksbepalingen
Gebruikers gaan bij toegang tot en bij gebruik van de informatie van het Serviceplatform akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikers verklaren dat zij gerechtigd zijn om van de dienstverlening van HOBP gebruik te maken en dat de te verstrekken informatie gebaseerd is om het eigenlijke gebruik dat bij de Gebruiker passend is.

Gebruikers zullen verstrekte wachtwoorden en overige inlogcodes strict persoonlijk en geheim houden. Het is Gebruikers dus expliciet niet toegestaan Inlogcodes en wachtwoorden aan derden te verstrekken. Bij enig vermoeden dat inlogcodes en/of wachtwoorden bij derden bekend zijn geraakt zal Gebruiker p.o.een nieuwe inlogcode en/of wachtwoord aanmaken. Gebruiker zal minimaal 1 x per 6 maanden inlogcodes en/of wachtwoorden wijzigen.

Het primaire doel van het serviceplatform is het bevorderen van interne mobiliteit in een organisatie en het ondersteunen van haar gebruikers in hun ontwikkeling. 

Het is gebruikers niet toegestaan om op enigerlei wijze programmatuur te gebruiken die schade (kunnen) veroorzaken aan het Serviceplatform waaronder maar niet gelimiteerd tot virussen, Trojan Horses etc.

Het is gebruikers niet toegestaan om zonder explicite schriftelijke toestemming van HOBP via het Platform verkregen informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden zoals bedoeld in de dienstverlening van HOBP of ter beschikking te stellen aan derden.

4. Gebruiksbepalingen voor Medewerkers
Medewerkers die een profiel aanmaken op het Serviceplatform garanderen dat de verstrekte informatie volledig juist en actueel is.

Werknemers gaan uitdrukkelijk akkoord dat de verstrekte (profiel)gegevens toegankelijk zijn voor alle (digitale) bezoekers van het platform.  Het platform biedt werkzoekenden de mogelijkheid hun profielgegevens deels of geheel af te schermen voor bezoekers. 

Het is Werknemers niet toegestaan om gegevens te plaatsen die: Reclameboodschappen bevatten, onjuist of misleidend zijn, in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, de goede naam en/of belangen van HOBP kan schaden.

5. Aansprakelijkheid:
HOBP zal haar dienstverlening naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden.

HOBP sluit iedere aansprakelijkheid uit jegens Gebruikers voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform in al zijn onderdelen. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HOBP.

Indien een Gebruiker, Opdrachtgever, partner van HOBP of toeleverancier in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HOBP gehouden is, dan is deze aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van HOBP en/of andere Gebruikers direct of indirect ontstaat.

6. Vrijwaring
De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn deelname volledig geschiedt op eigen risico.

De Gebruiker accepteert dat HOBP niet verantwoordelijk is voor het gebruik van het Platform en/of de informatie die daarop te vinden is en vrijwaart HOBP met betrekking tot rechtmatig gebruik, juistheid van de informatie, veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening en (garantie)claims.

De Gebruiker vrijwaart HOBP, andere Gebruikers en partijen met wie HOBP samenwerkt in het kader van het Platform, volledig voor alle aanspraken van de Deelnemer zelf en van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de afspraken met HOBP, de Algemene Voorwaarden en/of verband houdende met het gebruik of misbruik van het Platform, met het gebruik of misbruik van het Platform door de Gebruiker zelf of door derden, al dan niet handelend met de toestemming van de Gebruiker.

7. Persoonlijke gegevens en privacy
Met betrekking tot de door de Gebruiker verstrekte gegevens is het op het Platform geplaatste Privacy Statement van toepassing.

Door het gebruik van de Platform aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden die op het Platform zijn geplaatst en geeft de Gebruiker expliciet toestemming voor het gebruik van zijn/haar (profiel)gegevens.

8. Facturatie, betaling en opzeggen
HOBP factureert bij specifieke dienstverlening het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. HOBP kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e‐mail, verzenden. 

Het staat HOBP vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

HOBP is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van HOBP aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. HOBP is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is HOBP vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet‐ tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. HOBP is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien HOBP besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 14% van het verschuldigde bedrag.

Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan HOBP financiële en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te heractiveren.

De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij gebruiker de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van een periode, schriftelijk beëindigt.

9. Intellectuele eigendomsrechten en non-concurrentie

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval - maar niet uitsluitend - de auteursrechten, merkenrechten en modelrechten, nieuwsbrieven, het Serviceplatform, teksten, logo’s, muziek, webpagina’s, animaties, apps, webapps, E-Magazines, tagpoints, beelden, film, geluid, tekeningen, stemmen, beeldmateriaal, handleidingen, foto’s en alle overige uitingen berusten bij HOBP.

Het is Gebruikers en/of Opdrachtgever en derden, waaronder maar niet gelimiteerd bezoekers van het platform, niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten en/of (delen ervan) waarvan de rechten berusten bij HOBP, zonder voorafgaande toestemming van HOBP te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis aan derden te brengen.

Het is Gebruikers en/of Opdrachtgever en derden, waaronder maar niet gelimiteerd bezoekers van het platform niet toegestaan enig onderdeel van het HOBP platform waaronder uitingen waarvan de rechten berusten bij HOBP, zelf of samen met derden (commercieel) te exploiteren of op enige andere wijze daarvan zonder voorafgaande toestemming van HOBP gebruik te maken of te laten maken. Bij overtreding van een of meer van de bepalingen in dit artikel verbeurt de overtreder een boete zoals in de Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden is aangegeven.

10. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die HOBP besteedt aan haar service en het platform, kan het voorkomen dat er klachten zijn. Een klacht kan uitsluitend via een e-mail naar info@hobp.nl aan HOBP kenbaar worden gemaakt. HOBP informeert de klager zo spoedig mogelijk na ontvangst van een klacht over het verloop van de klachtenprocedure.

11. Correspondentie/adreswijziging:
Correspondentie met betrekking tot het gebruik van het Serviceplatform zal worden gezonden naar het bij HOBP laatst geregistreerde post- en/of e-mailadres dat de Gebruiker aan HOBP heeft opgegeven. In geval van e-mail- telefoon- of adreswijziging dient de Gebruiker via het platform in zijn/haar persoonlijke Profiel deze wijziging zelf door te voeren.

12. Overmacht
Indien HOBP door overmacht een verplichting niet kan nakomen, wordt de verplichting van HOBP voor de duur van de overmacht opgeschort. Alsdan zal HOBP de Gebruikers en/of Opdrachtgevers zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HOBP onafhankelijke al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van betreffende verplichting van HOBP tijdelijk of blijvend niet ( meer) kan worden verlangd. Indien de overmacht langer voortduurt dan 30 dagen heeft HOBP het recht om de overeenkomst geheel of de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden -dit naar HOBP’s keuze-door een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker en/of Opdrachtgever. Ingeval van opschorting en/of ontbinding als vermeld hebben de Gebruikers en/of Opdrachtgever jegens HOBP geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

13. Slotbepalingen
HOBP is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Gebruikers en/of Opdrachtgevers hiervan via de Website op de hoogte brengen. De op de Website gepubliceerde Algemene Voorwaarden zijn steeds van kracht. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.

HOBP is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de diensten van HOBP.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HOBP zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten van HOBP is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de overeenkomsten met HOBP en/of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin HOBP is gevestigd.

HOBP is bevoegd al zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst met een Gebruiker en/of Opdrachtgever over te doen gaan op een derde, waarbij het recht van de Gebruiker en/of Opdrachtgever om de door HOBP toegezegde prestatie op te eisen onverkort blijft bestaan.


© HOBP Holding BV 2020

---------------------

 

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en beschermd. In ons privacy-statement leest u exact hoe wij daar voor zorgen.

HOBP holding BV is gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB te Breda.

HOBP holding BV, verder te noemen HOBP, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers op het platform.  HOBP heeft zich ten doel gesteld iedereen te ondersteunen met de ontwikkeling binnen de organisatie van OTIB hierna te noemen: Gebruikers. HOBP spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. 

De rechtsverhouding tussen Gebruikers en HOBP wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de AVG. Dit Privacy Statement is bedoeld om bezoekers en Gebruikers van de website te informeren over het beleid van HOBP met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. HOBP voldoet hiermee aan de informatieverplichting als bedoeld in de AVG. HOBP is verantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

Melding College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van Persoonsgegevens door HOBP is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer m1592905.

Doel van gebruik gegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. HOBP legt niemand een verplichting op om zijn of haar gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om Gebruikers, prospects, commerciële partners en bezoekers van het platform te benaderen/informeren:
– over belangrijke ontwikkelingen binnen HOBP,
– over (nieuwe) producten, samenwerkingen en/of diensten van HOBP,
– over commerciële aanbiedingen.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, optimaal beveiligd, geautomatiseerd relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden anders dan aan opleidingspartners ten behoeve van de automatische login en het genereren van een certificaat. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Verwijderen gegevens
Gebruikers hebben te allen tijden de mogelijkheid om zelf de verstrekte gegevens te verwijderen via de persoonlijke instellingen. De verzamelde gegevens zullen daarmee geheel worden verwijderd.

Cookies
HOBP maakt met haar website(s) gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij transacties registreren. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de website ernstig beperken.

HOBP behoudt zich het recht voor haar Privacy & Cookies Statement te updaten en aan te passen aan de wettelijke en andere ontwikkelingen.

Partijen
Gebruikers en/of HOBP waarover deze overeenkomst van toepassing is.

Voor vragen over inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens, klachten indienen of bezwaar maken kun je contact opnemen met de privacy officer van HOBP op privacy@hobp.nl

 

© HOBP Holding BV 2020

---------------------

 

DISCLAIMER

In de disclaimer geven wij aan voor wie de site is bedoeld en worden tevens de grenzen van onze aansprakelijkheid benoemd.

Wij ( OTIB & HOBP ) doen ons best alle informatie op deze website zo compleet, actueel en correct mogelijk op te nemen. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of o.a. (prijs)wijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. OTIB & HOBP zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden opgenomen op onze website.

HOBP mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of verlopen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HOBP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

© HOBP Holding BV 2020

---------------------